REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Obecná ustanovení a definice

1.1 Tento reklamační řád upravuje postup při uplatňování reklamace na služby nabízené a provozované společností
KdeJe Software s.r.o.
Sputniková 4, 821 02 Bratislava
IČO: 36730947
DIČ: 2022316230
IČ DPH: SK2022316230
Rejstřík: Okresní soud Bratislava I. Oddíl: Sro, Vložka č. 44300/B
  1.2 Tento reklamační řád je závazný pro Provozovatele i Uživatele.
1.3 Tento reklamační řád Provozovatel informuje Uživatele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, včetně údajů o tom, kde a jak lze reklamaci uplatnit.
1.4 Tento reklamační řád je zveřejněn na internetových stránkách Provozovatele.
1.5 Po odeslání objednávky Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s tímto reklamačním řádem.
1.6. Výklad pojmů
1.6.1 Provozovatelem se rozumí obchodní společnost
KdeJe Software s.r.o.
Sputniková 4, 821 02 Bratislava
IČO: 36730947
DIČ: 2022316230
IČ DPH: SK2022316230
Rejstřík: Okresní soud Bratislava I. Oddíl: Sro, Vložka č. 44300/B
(Dále jen "Provozovatel").
1.6.2 Uživatelem se rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba, která uzavřela s Provozovatelem smlouvu o poskytnutí služby a která má právo na uplatnění nároků z odpovědnosti za vady (dále jen "Uživatel"). Spotřebitelům se rozumí Uživatel (fyzická osoba), který využívá poskytované služby pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti.
1.6.3 Službou se rozumí služby nabízené Provozovatelem, a to Služby webhostingu, elektronické pošty, registrace domén druhé úrovně, pronájmu virtuálních serverů, pronájmu serverů, webdesignu, a dalších souvisejících služeb podle předmětů podnikání Poskytovatele zapsaných v obchodním rejstříku. Charakteristiku jednotlivých služeb jakož i vysvětlení jejich funkčnosti provozovatel uvádí na své internetových stránkách.
1.6.4 Reklamací se rozumí uplatnění práva z odpovědnosti za vady provozované služby.
1.6.5 Vybavením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení odstraněním vady provozované služby, výměnou služby za jinou, vrácením ceny účtované za provozovanou službu, vyplacením přiměřené slevy z ceny účtované za provozovanou službu nebo odůvodněné zamítnutí reklamace.
1.6.6 Kontaktní e-mailová adresa Uživatele je e-mailová adresa Uživatele uvedená v Zákaznické zóně Uživatele, který si ji může sám kdykoliv v Zákaznické zóně aktualizovat.
1.6.7 Zákaznická zóna je rozhraní, které slouží uživateli pro správu webhhostingu, sledování fakturaci, aktualizaci údajů Uživatele, získání technické podpory a pod.

2. Odpovědnost za vady

2.1 Provozovatel odpovídá za to, že služba provozována pro Uživatele bude splňovat požadavky na kvalitu provozované služby v souladu s charakterem nabízené služby a uzavřenou smlouvou. Provozovatel odpovídá za vady nabízené služby po dobu jejího poskytování Uživateli.

3. Uplatnění reklamace

3.1 Uživatel je oprávněn uplatnit reklamaci:
- Na kvalitu poskytované služby,
- Na správnost ceny vyúčtované za provozovanou službu, pokud má důvodnou pochybnost, že faktura za Službu nebyla vystavena v souladu se smlouvou a ceníkem Poskytovatele.
3.2 Reklamaci musí Uživatel uplatnit u Poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, co zjistil vadu poskytované služby nebo nesprávnost vyúčtované částky, nejpozději však do 30 dnů, jinak právo na reklamaci zaniká.
3.3 Reklamaci podle bodu 3.1 může Uživatel uplatnit:
- E-mailem na e-mailové adrese Provozovatele uvedené na jeho internetových stránkách z kontaktní e-mailové adresy Uživatele uvedené v Zákaznické zóně
- Písemně na adrese Provozovatele
3.4 Při uplatnění reklamace Uživatel vyplní reklamační protokol zveřejněn na internetových stránkách Provozovatele. V reklamačním protokolu Uživatel uvede své identifikační a kontaktní údaje (adresu, telefonní číslo, e-mail), přesně označí a popíše vadu služby a způsob, jakým se vada projevuje, jakož i časové vymezení, kdy podle Uživatele došlo k omezení kvality poskytnuté služby. V reklamačním protokolu Uživatel dále uvede, další potřebné údaje. V případě reklamace správnosti vyúčtování za poskytnutou Službu musí Uživatel uvést i účetní období, jehož se reklamace týká. Reklamační protokol je k dispozici ZDE.
3.5 Provozovatel neodpovídá za případné nesprávné údaje uvedené Uživatelům v jím uplatněné reklamaci a za nemožnost doručení písemností na Uživatelem uvedenou kontaktní adresu.
3.6 Vyplněný Reklamační protokol Uživatel zašle Provozovateli e-mailem na adresu Provozovatele nebo poštou na adresu sídla Provozovatele.
3.7 Uplatnění reklamace na správnost vyúčtované (fakturované) ceny za poskytovanou službu nemá odkladný účinek na zaplacení úhrady, tj nezbavuje Uživatele povinnosti zaplatit fakturu ve lhůtě splatnosti.
3.8 Provozovatel si vyhrazuje právo neuznat reklamaci, pokud snížení kvality Služby způsobily
- Okolnosti vylučující odpovědnost,
- Neodborné nebo neoprávněné zásahy Uživatele do nastavení Služeb nebo jiných třetích osob, jimž Uživatel umožnil vědomě nebo nevědomě, a to i svým nedbalým chováním, takový zásah nebo
- Pokud Uživatel uplatnil reklamaci po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy vadu nebo nesprávnost vyúčtování zjistil.
3.9 Za den zahájení reklamačního řízení se považuje den, kdy Uživatel uplatnil reklamaci u Provozovatele, tj den, kdy reklamace je doručena Provozovateli v souladu s bodem 3.6. V případě, že uplatněná reklamace neobsahuje všechny požadované údaje podle bodu 3.4, reklamační řízení začíná až dnem doručení všech požadovaných údajů. Pokud Uživatel ani na výzvu Provozovatele nedoplní chybějící údaje, reklamace bude považována za nedůvodnou.
3.10 Pokud Služba, kterou Uživatel reklamuje, vyžaduje přístupové údaje do systému, je Uživatel povinen příslušné údaje sdělit při uplatnění reklamace. Pokud tak neučiní, dnem zahájení reklamačního řízení bude až den dodání přístupových údajů Uživatelem.

4. Vybavení reklamace

4.1 Při uplatnění reklamace prostřednictvím e-mailu nebo poštou doručí Provozovatel uživateli potvrzení o přijetí reklamace na kontaktní e-mailovou adresu Uživatele případně poštovní adresu uvedenou v Zákaznické zone.
4.2 Provozovatel prošetří uplatněnou reklamaci bez zbytečného odkladu po jejím uplatnění a rozhodne o způsobu vyřízení reklamace. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Po uplynutí lhůty 30 dnů na vyřízení reklamace má Uživatel právo od smlouvy odstoupit nebo právo na výměnu služby za jinou.
4.3 O vyřízení reklamace vydá Provozovatel Uživateli výstupní protokol, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, který je potvrzením o vyřízení reklamace. Spolu s předáním výstupního protokolu Provozovatel splní i svou povinnost, která mu z reklamace vyplývá.
4.4 Provozovatel o vyřízení reklamace informuje Uživatele zasláním e-mailové zprávy spolu s výstupním protokolem na kontaktní e-mailovou adresu Uživatele.
4.5 Provozovatel je povinen vést evidenci o reklamacích a předložit ji na požádání orgánu dozoru k nahlédnutí. Evidence o reklamaci musí obsahovat údaje o datu uplatnění reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace a pořadové číslo dokladu o uplatnění reklamace.
4.6 Pokud se na provozované službě vyskytne vada, kterou lze odstranit, má Uživatel právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. Provozovatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. O způsobu odstranění vady rozhoduje Provozovatel.
4.7 Uživatel má právo odstoupit od uzavřené smlouvy pokud nabízená služba vykazuje vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se služba mohla řádně využívat jako služba bez vady, Uživatel má právo také odstoupit od uzavřené smlouvy pokud Provozovatel nevybaví reklamaci v 30-denní lhůtě (v tomto případě se má za to, že jde o neodstranitelnou vadu). Provozovatel s Uživatelem se mohou dohodnout o vyřízení reklamace výměnou reklamované Služby za jinou nebo má Uživatel právo na přiměřenou slevu z ceny služby. Při vyřizování reklamace poskytnutím slevy z účtované (fakturované) ceny se přihlédne k povaze vady, dobu jejího trvání a možnost dalšího využívání služby. O výši poskytované slevy rozhoduje Provozovatel.
4.8 Provozovatel vyřídí reklamaci a ukončí reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
- Odstraněním vady provozované služby,
- Výměnou služby za jinou po předchozí dohodě s Uživatelem,
- Vrácením ceny zaplacené za provozovanou službu (při odstoupení od smlouvy)
- Vyplacením přiměřené slevy z ceny provozované služby,
- Odůvodněným zamítnutím reklamace.
4.9 V případě uznání reklamace týkající se správnosti vyúčtované částky, Provozovatel zúčtuje oprávněně reklamovanou cenu za službu v nejbližším zúčtovacím období, případně dohodne s Uživatelem prodloužení předplaceného období poskytování Služby nebo vrácení oprávněné ceny.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. ledna 2016. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
5.2 Dohled nad dodržováním povinností ze strany Provozovatele služeb ve věcech ochrany spotřebitele ve smyslu platné právní úpravy provádí Slovenská obchodní inspekce - Ústřední inspektorát Slovenské obchodní inspekce, adresa: poštovní přihrádka 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 a její podřízené místně příslušné inspektoráty.